(آشنایی با لمپس) شبیه سازی پلی اتیلن با پتانسیل REBO با لمپس

(آشنایی با لمپس) شبیه سازی پلی اتیلن با پتانسیل REBO با لمپس

(آشنایی با لمپس) شبیه سازی پلی اتیلن با پتانسیل REBO با لمپس

در این آموزش شما یاد میگیرید چگونه یک جعبه پلی اتیلن شامل 50 ملکول با چگالی 0.857gr/cm3 با استفاده از پکمول ایجاد کنید و سپس از خروجی پکمول کمک گرفته و با استفاده از VMD یک دیتا فایل ایجاد کنید. برهمکنش بین اتمهای موجود در سیستم (هیدروژن و کربن) با پتانسیل REBO مدل می کنیم. این شبیه سازی با استفاده از نرم افزار لمپس انجام شده است. هیچ محاسبه ای رو این سیستم انجام نداده ام. یک بحثی هم برای نمایش صحیح این سیستم با VMD و فایل با فرمت psf و dcd انجام شده است.

مدت آموزش ۳۰ دقیقه. تاریخ انتشار 9 آذر 97


اینجا هم مشاهده کنید